Rearing


RearingJuly 1    กรกฎาคม
My dream job.     งานในฝันของฉัน

       When I grow up, I want to be an artist . First, I’m going to move to Los Angeles. I’m going to
เมื่อผมโตขึ้นผมอยากจะเป็นศิลปิน ก่อนที่ฉันจะย้ายไป Los Angeles ฉันจะ
get job for a year or two and save money. Then I ‘m going to go to art school. Next, I’m going
รับงานปีหรือสองปีและประหยัดเงิน แล้วฉันจะไปที่โรงเรียนศิลปะ ถัดไปผมจะ
to have an exhibition and become rich and famous. Finally, I’m going to retire.
มีการจัดนิทรรศการและกลายเป็นคนรวยและมีชื่อเสียง สุดท้ายนี้ผมจะเกษียณ

1. What does the diary tell about?   ไดอารี่บอกเกี่ยวกับอะไร?

            1. A really job. งานจริงๆ                    3.  A  famous job. งานที่มีชื่อเสียง                          

            2.  A dream job. งานในฝัน           4.  A nice job.งานที่ดี

เฉลยตอบข้อที่    2


2.Which job does he want to be ?      ซึ่งเขาไม่ต้องการที่จะสมัครงานเป็นอย่างไหน

1.  A  teacher. ครู                                3.  An artist.      ศิลปิน

              2.  An actor.  นักแสดง                                  4.  An engineer. วิศวกร

 เฉลยตอบข้อที่    3


3. Where is Los Angeles ?      Los Angeles  อยู่ที่ไหน ?
1.  In America. สหรัฐอเมริกา              3.  In England. ในประเทศอังกฤษ

              2.  In Thailand .ในประเทศไทย          4.  In Canada. ในประเทศแคนาดา
เฉลยตอบข้อที่   1


4. How long does he want to get a job ?  เขาใช้เวลานานแค่ไหนที่จะได้งานที่เขาต้องการ?
1.   1 year. 1 ปี                                     3.  2 years.  2ปี
             2.   1 or 2 years. 1 หรือ 2 ปี               4.  2 or 3 years . 2 หรือ 3 ปี
เฉลยตอบข้อที่   2

 

5.  How about the end of the dream ?   สิ้นสุดของความฝันเป็นอย่างไรบ้าง?
            1.  Become rich.กลายเป็นคนรวย       3.  Going to retire! จะเกษียณ!
            2.  Have an exhibition. มีนิทรรศการ   4.  Become famous. เลื่องชื่อ
เฉลยตอบข้อที่   3THAI TRADING & TOUR CO., LTD.
ไทยเทรดดิ้งแอนด์ทัวร์ จำกัด
Level 27, Bangkok City Tower 179 South Sathorn Rd, Bangkok
ชั้น 27 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179 . สาทรใต้กรุงเทพฯ
OFFICE ASSISTANT
ผู้ช่วยสำนักงาน
New trading company requires a candidate for above position.
บริษัท การค้าใหม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น
·       Male/female, Thai nationality below 40 yrs.
เพศชาย / หญิงสัญชาติไทยต่ำกว่า 40 ปี
·       Fluency in English, computer skills.
ความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์ทักษะ
·       Knowledge  of import/export and banking procedure advantageous
มีความรู้จากขั้นตอนการนำเข้า / ส่งออกและการธนาคารที่ได้เปรียบ
Interested applicants pls. Send your resume / bio data
 โปรดผู้สนใจ ส่งประวัติ / ข้อมูลชีวภาพของคุณ
with recent photo and salary expected to
กับภาพที่ผ่านมาและคาดว่าจะเงินเดือน
  or fax to 02-3431789-90

 

6.What is this company about ?   บริษัท นี้เป็นสิ่งที่ทำเกี่ยวกับอะไร?
1.  import/export.  นำเข้า / ส่งออก                  3. Touring.      การท่องเที่ยว     
2.  graphic design.  การออกแบบกราฟิก         4.  Computer.  คอมพิวเตอร์
เฉลยตอบข้อที่    3

 

7.Who can apply for this job?
1.   John is 34, fluency in Italian. ใครที่สามารถนำไปใช้สำหรับงานนี้?  
                  2. Tony 35, don’t have computer skill. โทนี่ 35 ไม่ได้มีทักษะคอมพิวเตอร์
3.Joe is 40,can’t speak English.  โจเป็น 40 ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
      4.Wichai fluency in English and computer skill. He is twenty-five.
      วิชัยความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษและทักษะคอมพิวเตอร์ เขาเป็นยี่สิบห้า
 เฉลยตอบข้อที่    4

 

8.What is the position for this job? ตำแหน่งสำหรับงานนี้คืออะไร?
1.  Office  assistant.     ผู้ช่วยสำนักงาน           3. Shop assistant. ผู้ช่วยร้านค้า
            2.  Secretary. เลขานุการ                                  4.  Labor.       แรงงาน
เฉลยตอบข้อที่   1


                                   ADMIN  ASSISTANT
                                    ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
*  Minimum 1 yr exp.
ขั้นต่ำ 1 yr exp
*  Computer  Ability
ความสามารถของคอมพิวเตอร์
·       Own Transport
การขนส่งเป็นของตัวเอง
·       Expert Boss so good English needed
บอสผู้เชี่ยวชาญ * ภาษาอังกฤษที่ดีจึงจำเป็น
Tom 061-828-3797
(  From the Bangkok Post )
(จากบางกอกโพสต์)


9.If you want to apply for the administration assistant. How many years experience must you have ?    ถ้าคุณต้องการที่จะใช้สำหรับช่วยงานบริหาร คุณต้องมีประสบการณ์จำนวนกี่ปี?
1.  Two   2                                           3.  One  1
2.   Three  3                                         4.  Four  4
เฉลยตอบข้อที่   3

 
10.Tom  wants to apply this position, but he can’t  because  he ……………
 ทอมต้องการสมัครตำแหน่งนี้ แต่เขาไม่ได้เพราะเขา
             1.  has own transport.มีการขนส่งของตัวเอง  
             2.  is good at computer.เป็นสิ่งที่ดีที่เครื่องคอมพิวเตอร์
             3.  can’t speak English.ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
             4. has  minimum 1 years experiences.    มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
เฉลยตอบข้อที่   3


 ที่มา  http://testo-net.oporjang.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น